Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

1.1 Údaje o provozovateli internetového obchodu www.realpurehemp.cz, dále jen „prodávající“.

Prodávajícím je RealPureHemp s.r.o.,
IČO:17720541,
Chudenická 1059/30,
102 00 Praha 10

(dále jen „prodávající“).


1.2 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která potvrdí na e-shopu www.realpurehemp.cz objednávku s povinností platby.

1.3 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. Cena zboží

2.1 Ceny jednotlivých produktů zobrazených na stránkách internetového obchodu jsou aktuální a platné. Ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků kromě nákladů na doručení. Prodávající není plátcem DPH.

3. Objednávání zboží

3.1 Zboží může kupující objednávat prostřednictvím nákupního košíku na www.realpurehemp.cz

3.2 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží”). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.

3.3 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

3.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.

3,4/A Květy, které se nacházejí na našem e-shopu nejsou určeny na kouření a jinou konzumaci. Výslovně nedoporučujeme dané květiny využívat jinak, než na sběratelské a zemědělské účely.
3,5/B Vzhledem k tomu, že Evropská unie stále neschválila seznam nových potravin
vedených jako „novel food”, mezi nimiž se bude nacházet i CBD jako
látka kanabidiol, nelze v současné době prodávat oleje/kapky s
obsahem CBD jako výživový doplněk nebo jako konzumní kapky. Oleje a
kapky, které se nacházejí v našem e-shopu se nemohou z hlediska
legislativy užívat perorálně nebo na jiným způsobem, nicméně jejich koupě
nebo držení není protizákonné. Všichni doufáme, že se legislativa
zanedlouho změní a budeme tak moci klasifikovat produkty z našeho sortimentu
jako výživové doplňky, čili budou konzumní.

Za pochopení děkujeme, CBD realpurehemp.cz.

3.5 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě se kupujícímu ihned vrátí uhrazená částka v plné výši, nebo se mu nabídne náhradní zboží, případně jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost…).

3.6 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostor prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

4. Platební a dodací podmínky

4.1 Platit za zboží může kupující při převzetí zboží na dobírku nebo kartou přes službu 24-pay.

4.2 Platba je možná v měně EURO

4.3 Zboží standardně dodáváme v rámci České republiky. Zboží do ostatních států EU odešle prodávající jen po dohodě s kupujícím. Cena za dopravu mimo území ČR bude kupujícímu sdělena e-mailem ještě před odesláním objednaného zboží.

4.4 Daňový doklad (fakturu) zasílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

4.5 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je v případech nedostupnosti zboží na skladě prodávajícího 30 dní nebo po dohodě s kupujícím se může prodloužit. O prodloužené dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky nebo e-mailem. Nevyhovuje-li kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku.

4.6 O odeslání/expedování zboží bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

4.7 Prodávající zajišťuje dopravu zboží v rámci České republiky. Kupující si při zadávání objednávky zvolí dopravce výběrem z nabídky.

4.8 Poplatky za dopravu zboží. poštovné a balné.

Cena za dopravu zboží na určené místo je určena následovně:

a) cena za dopravu při objednávce zboží je 100 Kč (GLS)

4.9 Místo odběru je stanoveno na základě zadaných údajů pro doručení v objednávce kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

4.10 Zboží je přiměřeně zabaleno a zajištěno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě poškození zásilku nepřevzít od doručovatele. Kupující i prodávající se takto vyhnou zbytečným nákladům na případnou reklamaci zboží.

4.11 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad). Faktura slouží zároveň jako dodací list a záruční list.

4.12 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem

převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí

posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

4.13 V případě většího zájmu se může stát, že prodávající bude mít nedostatek zboží skladem a tak objednané zboží může kupujícímu dodat postupně v několika balících, přičemž poštovné a balné platí kupující jako za jeden balík.


5. Odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží

5.1 Kupující je v souladu se zákonem 102/2014 § 7 ods. 1, oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (dle zákona „od kupní smlouvy“, pokud již kupující převzal zboží) do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

5.2 Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 ods. 1 u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“). Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který prodávající zveřejňuje na svém e-shopu – stačí kliknout na tento odkaz a> a požadovaný formulář se Vám stáhne do zařízení (počítač nebo chytrý telefon).

5.3 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

5.4 Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5. uvedené v odstavcích 5.5 a 5.6 a ceny za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.

5.5 Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

5.6 Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i).

5.5 Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 5.4 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

5.6 Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

5.7 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je podle § 7 odst. 1 písm. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

6. Reklamace a záruční podmínky

6.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

6.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje iv případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil.

6.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním, mechanická poškození výrobku způsobená kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití, zanedbáním péče a údržby o zboží , poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Z odpovědnosti jsou také vyňaty vady nebo poškození výrobku, které vznikly při živelné pohromě.

6.4 Kupující má právo reklamovat i výrobek zakoupený ve výprodeji nebo za sníženou cenu, avšak chyba nesmí souviset s důvodem, proč byl výrobek prodáván za sníženou cenu!

6.5 Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury nebo kopií dokladu z registrační pokladny. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis chyby ve formuláři, který poskytuje prodávající ke stažení – stačí kliknout na tento odkaz a požadovaný formulář se Vám stáhne do zařízení (počítač nebo chytrý telefon).

6.6 Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data doručení reklamace kupujícím resp. přepravní společností. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.

6.7 POSTUP KUPUJÍCÍHO PŘI REKLAMACI:
6.7.1 Kupující co nejdříve po zjištění vady výrobku odešle tento výrobek doporučeně na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1 spolu s kopií dokladu o koupi a reklamačním protokolem s popisem vady výrobku.
6.7.2 V situaci, kdy je zboží nutné zaslat prodávajícímu, jedná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který bude zboží dostatečně chránit, vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Adresa pro zasílání reklamací:

RealPureHemp s.r.o.,
IČO:17720541,
Chudenická 1059/30,
102 00 Praha 10

6.8 V případě, že bylo reklamované zboží posláno poštou případně přepravní společností, dopravní náklady spojené s odesláním reklamace na adresu prodávajícího hradí kupující. Odeslání reklamovaného zboží zpět zajišťuje prodávající poštou na své náklady. Jakýkoli jiný způsob přepravy reklamovaného zboží zpět, na vyslovenou žádost kupujícího hradí kupující.

6.9 Za vyřízení reklamace se považuje předání výrobku kupujícímu po opravě, výměně nebo zamítnutí reklamace, příp. vrácení peněz při odstoupení od smlouvy.

7. Informace o alternativním řešení sporů

Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo má-li za to, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je například Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, http://www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr .cz); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.
Kupující mají možnost použít platformu řešení sporů on-line (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupující při předkládání podání v platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

8. Ochrana osobných údajov

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a implementací opatření k zajištění souladu agendy společnosti RealPureHemp s.r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky).
Všeobecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce https://www.realpurehemp.cz/ochrana-osobních-udajů

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Dozor nad poskytováním služeb provádí:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/cz/Podávání-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

9.2 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

9.3 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

9.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.01. 2021.

V Bratislavě, dne 20.10.2022